நீளக் கோட்டுக்கு வெட்டுதல்

p0

1. 2019 இல், அர்ஜென்டினா.
வெட்டு-நீளம், 1500x6 மிமீ.